Op het Blariacumcollege zijn alle vormen van voortgezet onderwijs aanwezig: vmbo, havo en vwo (zowel atheneum als gymnasium). 
Jongeren kunnen dus het onderwijstype volgen dat het best bij hun mogelijkheden en belangstelling past.

VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)

Het vmbo is een vierjarige opleiding als voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De programma’s zijn erop aangepast.

Niveauverschillen in het vmbo zijn ondergebracht in 4 leerwegen:
– basisberoepsgerichte leerweg,
– kaderberoepsgerichte leerweg,
– gemengde leerweg,
– theoretische leerweg.

Juniorcollege vmbo, leerjaar 1 en 2

De vier pijlers voor de onderbouw van het vmbo zijn:
• onderwijs op maat
• betekenisvol leren
• samenwerkend leren
• activerend leren


De leerlingen leren voor alle vakken en leergebieden in eenzelfde structuur: expertlessen, lessen in het OLC (Open Leer Centrum), praktijklessen en projecten. Op iedere afdeling zijn expertlokalen, halfopen lokalen en een OLC aanwezig. Buiten de eigen afdeling wordt gebruik gemaakt van o.a. een mediatheek, een restaurant en een aantal praktijklokalen. In de onderbouw wordt gewerkt in tijdseenheden van 25/50/75 en 100 minuten. Expertlessen (uitleg en instructie) worden georganiseerd in blokken van 25 minuten.

Seniorcollege vmbo, leerjaar 3 en 4

De bovenbouw van het vmbo (leerjaren 3 en 4) in het Seniorcollege omvat verschillende opleidingen waaruit de leerling kan kiezen: Afdeling gl/tl, gemengde leerweg en theoretische leerweg. Leerlingen met het advies theoretische leerweg, die meer beroepsgericht willen werken, kunnen dat doen met de opleiding gemengde leerweg. Ze kiezen dan voor algemeen vormende vakken en één praktisch vak, dat meer op een beroep is gericht. Het Blariacumcollege biedt de vakken MVI (Media, Vormgeving en ICT), Zorg en Welzijn (verzorging) en D & P (Dienstverlening & Producten) aan.

Door het ruime aanbod aan vakken in de theoretische leerweg blijven de mogelijkheden open voor bijna iedere vervolgopleiding. De theoretische leerweg bestaat uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, biologie, tekenen, handvaardigheid, lichamelijke oefening 2 en het vak Media, Vormgeving & ITTL. 

Afhankelijk van de sector kunnen leerlingen drie of vier vakken kiezen. De sectoren zijn: Zorg & Wel- zijn, Economie, Natuur & Milieu en Techniek. Verder krijgen leerlingen ook de vakken: cultureel kunstzinnige vorming (ckv), lichamelijke oefening 1 en maatschappijleer aangeboden. Naast kennisverwerving wordt er ook veel aandacht besteed aan vaardigheden die in het vervolgonderwijs van belang zijn, zoals organiseren, plannen, onderzoeks- en presentatievaardigheden.

Behalve het volgen van theoretische lessen werken de leerlingen aan werkstukken, lopen stage op een door hen zelf uitgezocht bedrijf en maken verschil- lende excursies. De leerlingen doen examen in zeven vakken. Hierdoor wordt de aansluiting met havo en mbo aanzienlijk verbeterd. De afdeling gl/ tl heeft vanaf 2012 tot en met 2017 de titel  ‘Excellente School’ toegekend gekregen. De jury roemde vooral: de maatschappelijke en culturele projecten, de buitenlandse reizen, bijscholing van docenten, ondersteuning en begeleiding van leerlingen, vakoverstijgende lesprogramma’s en de uitstekende examenresultaten. Het eigenaarschap van de leerlingen wordt vergroot door de KWT lessen. Leerlingen kiezen in die lesuren de vakken zie ze zelf nodig hebben.

Bijna alle leerlingen van de afdeling vmbo-gl/tl volgen een extra vak en al jarenlang wordt een slagingspercentage gehaald van meer dan 95%. Kortom, uitstekende prestaties.

Media, Vormgeving en ICT (MVI)

Het profiel MVI is bedoeld voor leerlingen die zich willen oriënteren op een breed scala aan beroepen en opleidingen die iets te maken hebben met digitale) vormgeving, media en ICT. De leerlingen leren in kleine groepjes samen te werken aan opdrachten die leiden tot eindproducten.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van laptops, foto- en videoapparatuur, geavanceerde print- en nabewerktechnieken en professionele softwarepakketten.
Bij het uitvoeren van de opdrachten staat het eigen initiatief en de ontwikkeling van de eigen skills van de leerling centraal. De lesstof wordt aangeboden in een digitale leeromgeving.De ontwikkeling van digitale portfolio’s staat hoog op de agenda van het profiel MVI. Leerlingen
lopen in het derde en vierde leerjaar stage bij een organisatie of bedrijf. Het examen voor het vak MVI bestaat uit een praktijkexamen en een assessment (presentatie waarin de leerling laat zien wat hij/zij geleerd heeft). Bij dit examen zijn vertegenwoordigers van het middelbaar beroepsonderwijs
en het bedrijfsleven aanwezig.
Het Blariacumcollege maakt deel uit van een landelijke platform van MVI-scholen. Gezamenlijk worden ervaringen gedeeld om het integreren van de laatste MVI ontwikkelingen in het onderwijs
mogelijk te maken. Zo blijven we werken aan het verbeteren en up-to-date houden van de opleiding.
Daarnaast is er een sterke samenwerking met de vervolgopleidingen in de regio om de doorstroom naar verwante opleidingen te optimaliseren.

Economie en Ondernemen (E&O)

Het profiel Economie en Ondernemen is een brede opleiding met veel mogelijkheden binnen de economische sector. Het profiel bestaat uit 4 verplichte
profielvakken:
– Commercieel
– Secretarieel
– Logistiek
– Administratie

Binnen het profiel worden er 4 keuzevakken aangeboden:
– Marketing
– Officemanagement
– Distributie
– Ondernemen
– Webshop

De keuzevakken zijn of een verbreding of een verdieping van de profielvakken. De kern van het profiel economie en ondernemen bestaat uit loopbaanoriëntatie.
Leerlingen gaan zich oriënteren op hun toekomstige opleiding en beroep.
Binnen het profiel wordt gestreefd om de theorie aan de praktijk te koppelen. Dit gebeurt door praktijkopdrachten en door stages.
Het profiel is geschikt als jij iemand bent die…
– het leuk vindt om mensen te helpen
– graag onderhandelt
– later een eigen zaak wilt beginnen
– durft te verkopen
– kan plannen en organiseren
– kansen ziet in de logistiek
– het visitekaartje van een bedrijf wilt zijn
– graag met cijfertjes wil werken

Na het behalen van het vmbo-diploma gaan leerlingen verder naar het mbo. Daar kunnen ze zich dan richten op beroepen zoals bijvoorbeeld juridisch
medewerker, accountmanager, verkoopspecialist en medewerker personeelszaken.

Dienstverlening en Producten (D&P)

Het profiel Dienstverlening en Producten is voor leerlingen die actief, sportief, technisch en vooral met verschillende doelgroepen bezig willen zijn.
De verplichte profielvakken die je bij Dienstverlening en Producten krijgt zijn:
– Organiseren van een activiteit
– Presenteren, promoten en verkopen
– Een product maken en verbeteren
– Multimediaal product maken

Per uitstroomprofiel zijn er een aantal keuzevakken die je volgt.

Voor het uitstroomprofiel Veiligheid en Sport zijn dit de keuzevakken:
– Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten, EHBO
– Geüniformeerde dienstverlening
– Voorkomen van ongevallen en EHBO
– Facilitaire dienstverlening, onderhoud en receptie

En bij uitstroomprofiel Toerisme en Recreatie zijn dit:
– Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten
– Mens en activiteit
– Voorkomen van ongevallen en EHBO
– Welzijn volwassenen en ouderen

Zorg en Welzijn (Z&W)

Het profiel zorg en welzijn is voor leerlingen die later iets met mensen willen doen. Als je iets met uiterlijke verzorging wil, kies je aan het einde van
je 2e leerjaar voor het uitstroomprofiel uiterlijke verzorging.
De verplichte profielvakken die je bij zowel zorg en welzijn als uiterlijke verzorging krijgt zijn:
– Mens en omgeving
– Mens en gezondheid
– Mens en zorg
– Mens en activiteit

Per uitstroomprofiel zijn er een aantal keuzevakken die je volgt. Voor het uitstroomprofiel zorg en welzijn zijn dit de keuzevakken:
– Facilitaire dienstverlening; catering en inrichtinga
– Welzijn volwassenen en ouderen
– Welzijn kind en jongere
– Assisteren in de gezondheidszorg