Schoolregels

Vanzelfsprekendheden

Op het Blariacumcollege is het vanzelfsprekend dat:
• Iedereen respect heeft voor elkaar en elkaars eigendommen
• iedereen een bijdrage levert aan een veilige school
• iedereen een bijdrage levert aan een schone school
• Iedereen een bijdrage levert aan een goede voortgang van de lessen
• Iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Zo werken we samen aan een prettige leeromgeving. Per team kan een nadere invulling worden gegeven om recht te doen aan eigenheid en
verscheidenheid van leerlingen. Teamspecifieke regels en afspraken mogen niet strijdig zijn met de vanzelfsprekendheden en algemene schoolregels.

Algemene schoolregels

Leerlingen dienen tijdens schooltijd altijd hun schoolpasje bij zich te hebben en dit op verzoek te tonen. Er vinden periodieke controles plaats. Als leerlingen hun pasje niet bij zich hebben, kunnen er maatregelen genomen worden.

Kleding

  • Jassen, mutsen en petten horen in de garderobe of in de kluisjes. Het dragen van mutsen en pet- ten is slechts buiten de gebouwen toegestaan.
  • Iedereen draagt correcte (niet-aanstootgevende) kleding.

Fietsenstalling

Fietsen, brommers, scooters dienen te worden gestald op de daartoe aangewezen plaatsen. De leerlingen zijn verplicht om daarbij de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Voor de les

Voorafgaand aan de lessen en tijdens de pauzes bevinden de leerlingen zich in het restaurant, het atrium of buiten het gebouw op het schoolterrein. Dit zijn ook de enige drie plaatsen waar ze mogen eten en drinken. Leerlingen van het Juniorcollege zijn tijdens schooltijden op het schoolterrein of in de schoolgebouwen.

 
Multimedia

  • In het Juniorcollege is het gebruik van mobiele telefoons alleen toegestaan tijdens de pauzes in het atrium. Het kan voorkomen dat voor een bepaalde opdracht in de les het mobiel onderdeel uitmaakt van de opdracht. De docent bepaalt dan of en wanneer het mogelijk is de mobiele telefoon te gebruiken voor de les.In het Seniorcollege beslissen de afdelingen en docenten over het gebruik. Leerlingen moeten goed beseffen waar wat wel en niet kan. In de pauzes mogen er mobieltjes gebruikt worden in het Forum. Bij overtreding wordt het mobieltje ingenomen en dezelfde dag aan het einde van de les of aan het einde van de dag teruggegeven. Tevens volgt er een strafmaatregel.
  • Fotograferen, geluid opnemen en filmen zonder toestemming is verboden.

Gedragscode sociale media

Het Blariacumcollege beschikt over een gedragscode sociale media voor leerlingen. Onder sociale media verstaan we alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen. Wanneer leerlingen via sociale media willen berichten over aspecten die met school te maken hebben, willen we ze op het volgende wijzen:

  • Alleen de directie brengt officiële mededelingen over de school naar buiten via het account van het Blariacumcollege.
  • Leerlingen plaatsen en verspreiden geen be- richten over anderen, zeker niet als het gaat om privé-informatie of vertrouwelijke informatie.
  • Leerlingen gedragen zich online zoals ze zich ook binnen de school behoren te gedragen.
  • De schoolregels en de omgangsvormen binnen school zijn ook van toepassing op sociale media. Pesten op school wordt niet getolereerd, dus ook niet op sociale media.
  • Leerlingen plaatsen geen berichten die bedreigend, discriminerend, beschadigend of haatdragend zijn voor een andere persoon (leerlingen en/of medewerkers) en/of het Blariacumcollege.