Ondersteuning

Het Blariacumcollege besteedt veel aandacht aan de leerlingbegeleiding, die gericht is op de individuele behoefte van een jongere. Veel medewerkers zijn bij de begeleiding van de leerlingen betrokken: bij de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden, bij de vele keuzes die ze moeten maken, bij eventuele studieproblemen en bij persoonlijke problemen. Het uitgangspunt bij de begeleiding is de ontwikkeling van de leerling tot jongvolwassene zo goed mogelijk te laten verlopen. We willen de leerling helpen zelfstandig te worden. Samenwerking tussen leerlingen, ouders en school is hierbij van cruciaal belang.


Leerlingbegeleiders

De mentor of coach is voor ouders en leerlingen het belangrijkste aanspreekpunt binnen de school. Deze docent is de eerste die vragen beantwoordt en problemen tracht op te lossen. De mentor of coach zorgt ervoor dat anderen ingeschakeld worden als dat wenselijk of nodig is. De mentor of coach houdt de ouders op de hoogte van het functioneren van hun kind.


Decanaat en loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) op het vmbo

De decaan vmbo is samen met de coach en ouders verantwoordelijk voor de loopbaan en studiekeuze begeleiding van de vmbo-leerlingen.

Uitgangspunt bij deze begeleiding zijn de 5 loopbaan competenties:
1 Kwaliteiten reflectie (wat kan ik goed en hoe weet ik dat?)
2 Motievenreflectie (wat wil ik graag en waarom)
3 Studie / werkexploratie (welk beroep / studie past bij mij en waarom)
4 Loopbaansturing (welke stappen kan ik zetten om mijn doel te bereiken)
5 Netwerken (wie kan mij helpen bij mijn studiekeuze / loopbaanontwikkeling)

Tijdens de schoolloopbaan krijgen de leerlingen te maken met drie belangrijke keuzemomenten, te weten:
– gedurende leerjaar 2 de keuze van een profiel en leerweg met bijbehorende examenvakken.
– gedurende leerjaar 3 de keuze van het definitieve examenpakket (leerling laat één vak uit leerjaar 3 vallen)
– gedurende leerjaar 4 de keuze van de vervolgopleiding

Voor vragen en/of informatie kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met de coach of mw. J. Peeters, tel. 3590229 of
via e-mail: jokpeeters@ogvo.nl. 


Decanaat en loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) havo/vwo

De havo- en vwo-leerlingen krijgen te maken met twee belangrijke keuzemomenten, te weten:
• gedurende leerjaar 3 de keuze van het profiel en het daarbij passende vakkenpakket
• gedurende leerjaar havo-5, resp. vwo-6 de keuze van de vervolgopleiding.

De decaan zal samen met de mentor of coach de leerlingen en ouders zo goed mogelijk informeren over de te maken keuze. Ook worden diverse activiteiten georganiseerd om de leerlingen en hun ouders vertrouwd te maken met de keuzes die moeten worden gemaakt.

Decanen voor havo/vwo zijn:
Richard Geurts (077) 3590200 / rigeurts@ogvo.nl
Conny van Doorn (077) 3590200 / cvdoorn@ogvo.nl


Het ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit ondersteuningscoördinatoren, docenten in de ondersteuningsklas, een school-maatschappelijk werker, ambulant begeleiders, orthopedagogen, remedial teacher en NT2 begeleiders, een dyslexiecoach en een coördinator TOV ( toekenning ondersteuning voortgezet onderwijs) en profteam coördinator. De decaan maakt ook deel uit van dit team omdat de keuzes van de leerlingen vragen om een goede begeleiding. Het ondersteuningsteam biedt ondersteuning aan mentoren of coaches en teams wanneer er zorgen zijn over een leerling of een klas.

Ondersteuning ziet er als volgt uit:

 • SOT (School-Ondersteunings-Team)
  Als een mentor of coach samen met het team geen oplossing kan vinden voor het probleem van de leerling, kan hij naar het SOT (School OndersteuningsTeam) gaan voor advies. Aan het SOT kunnen naast de mentor of coach, de ondersteuningscoördinatoren, gezinscoach en een orthopedagoog ook nog externe partners gevraagd worden om deel te nemen. Bijvoorbeeld de consulent leerplicht, de jeugdarts, een adviseur vanuit de GGZ en de politie. Vanuit het SOT wordt een traject voor de leerling uitgezet. Ouders dienen altijd toestemming te geven voor een bespreking in het SOT en worden door de mentor of coach op de hoogte gebracht van de gemaakte afspraken in het SOT.
 • SPOP (Speciaal Passend Onderwijs Project)
  SPOP is een project voor leerlingen die structurele begeleiding nodig hebben, als het gaat om plannen, organiseren of het vóór- structureren van de dag. Dit gebeurt in de groep vóór schooltijd op het Plein en de afdeling. SPOP biedt tevens de mogelijkheid om individuele ondersteuning of aansturing te krijgen, dit is onder schooltijd. Er is ook aandacht voor veiligheid en het sociaal emotioneel welbevinden van de leerling.
 • De Pleinklas
  De Pleinklas is een kleine klas op het ondersteuningsplein waar leerlingen tijdelijk les krijgen. Het is bedoeld voor leerlingen die niet in de gewone klas kunnen werken, of leerlingen die dreigen uit te vallen binnen de gewone klas. Dit traject duurt maximaal drie maanden. Trainingen georganiseerd voor leerlingen door het ondersteuningsteam: 

– SOCIALE VAARDIGHEID TRAINING
– ROTS EN WATER TRAINING
– FAALANGSTREDUCTIETRAINING
– EXAMENVREESTRAINING

 • Extra ondersteuning
  Sommige leerlingen hebben, binnen hun onderwijsleerproces, naast de basisondersteuning die de school biedt, extra ondersteuning nodig. Voor deze aanvullende onderwijsondersteuning wordt in samenspraak met de leerling en de ouders een zogenaamd ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. De belemmerende en compenserende factoren staan hierin concreet beschreven, waardoor het aangeboden onderwijs passend gemaakt kan worden voor de desbetreffende leerling. In het OPP staat onderbouwd welke mogelijkheden de leerling heeft om te komen tot een passend uitstroomprofiel. Het OPP wordt minimaal 1x per jaar met de leerling en de ouders geëvalueerd en bijgesteld. Aanvullende ondersteuning kan, indien gewenst, verleend worden door de binnen school aanwezige begeleiders van de Stichting Buitengewoon.


Individuele trajecten

Sommige leerlingen zijn gebaat bij een individueel traject. Deze trajecten worden uitgezet via het School-Ondersteunings-Team. Een individueel traject is altijd op maat. Voorbeelden van individuele begeleiding zijn: het welbevinden van een leerling vergroten, leren ‘leren’ (plannen, leerstrategieën aanleren), leren reflecteren, motiveren of een luisterend oor bieden.

Remedial Teaching
Tijdens de eerste weken van het schooljaar worden alle brugklassers getest op het gebied van spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenvaardigheden. Zo kunnen problemen in een vroeg stadium gesignaleerd worden en kan er snel hulp worden geboden met remediërende programma’s en materialen.

Taal- en rekenonderwijs
Met de invoering van de wet ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’, zijn er omschrijvingen van kennis en vaardigheden vastgesteld die de leerling op een bepaald moment tijdens zijn opleiding moet beheersen. Het Blariacumcollege investeert in reken- en taallessen. Op basis van metingen volgen leerlingen een programma zodat ze tijdig zijn voorbereid op het juiste reken- of taalexamen.

Dyslexie en dyscalculie
Dyslexie en dyscalculie mogen een succesvolle schoolloopbaan op het Blariacumcollege niet in de weg staan. De school doet er dan ook alles aan om, binnen haar mogelijkheden, deze leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen.

Ondersteunen van mentoren, coaches en teams
Naast het begeleiden en/of trainen van leerlingen, ondersteunen de leden van het ondersteuningsteam ook klassen, collega’s en teams. Denk bijvoorbeeld aan teamvoorlichting over leerlingen met ADHD of autisme, of het adviseren in een klassenaanpak aan de hand van lesobservaties. Ook kunnen zij bij oudergesprekken aanwezig zijn. Daarnaast bestaat er een begeleidingsprogramma voor groepen en/ of individuele docenten en stagiaires. Dit helpt bij het kwalitatief verbeteren van de primaire taak: het verzorgen van uitstekend onderwijs.

Toekenning ondersteuning voortgezet onderwijs (TOV)
Een TOV is bestemd voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben om een diploma te behalen. Het Blariacumcollege heeft diverse teams in huis, die gespecialiseerd zijn in deze vorm van leerweg ondersteuning. Hierbij wordt altijd gekeken naar een goede afstemming van onderwijs en zorg. Uitgangspunt is dat wat in de klas kan gebeuren ook in de klas dient plaats te vinden. De ondersteuning is daar in eerste instantie op gericht. Een TOV kan worden aangevraagd door de basisschool.

Huiswerk onder begeleiding
Voor de leerlingen van de klassen 1 t/m 3 wordt na afloop van de lessen huiswerk onder begeleiding aangeboden. Een docent begeleidt van maandag t/m donderdag tussen 14.20 en 16.30 uur de leerlingen. Voorwaarde voor deelname is de aanwezigheid van de leerling van minimaal drie dagen per week. Ouders/verzorgers dienen deze extra ondersteuning aan te vragen via de mentor of coach van hun kind. Aan huiswerkbegeleiding zijn kosten verbonden, aan het begin van het school jaar ontvangen de ouders/verzorgers hierover per mail een brief.

Schoolondersteuningsprofiel
Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel van het Blariacumcollege vindt u op de site www.passend-onderwijsnoordlimburg.nl.