BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Ouderraad

 Samenstelling Ouderraad (OR):

  • Ellen Geurts
  • Brigitte Kavermann
  • Marcel Muller
  • Judith Peeters
  • Marsha Raedts
  • Ana Stevanovic
  • Miriam Theologidis
  • Jean van Wijlick - voorzitter en contactpersoon

U kunt de Ouderraad per e-mail bereiken:
of u kunt contact opnemen met Jean van Wijlick (06 - 81400699).

Over de Ouderraad van Campus Blariacumcollege

1 Inleiding
Het is belangrijk dat er voldoende ouders vertegenwoordigd zijn in de OR en dat er een continue aanwas is van nieuwe leden. Op dit moment zijn er gelukkig voldoende leden.
Ouders en school hebben een gezamenlijk belang:dat de leerlingen goed onderwijs zullen krijgen, dat de leerlingen goed in hun vel zitten en zich goed zullen ontwikkelen, gedurende een schoolperiode waar met plezier op teruggekeken kan worden. De ouderraad van het Blariacumcollege wil voortdurend in contact staan met ouders om de nodige signalen te ontvangen over de school. Hierdoor zijn we voor de schoolleiding en leerkrachten een belangrijk klankbord. Denk hierbij aan het stellen van kritische vragen of het geven van adviezen.

2 Doelstelling van de OR
Het doel van de ouderraad is de school (en dus de leerlingen) op een positieve wijze te ondersteunen en te stimuleren, door de belangstelling en betrokkenheid van de ouders bij de school zoveel mogelijk te bevorderen. Je kunt dat ook anders zeggen: als ouders zich interesseren voor de school, komt dat de leerlingen zeker ten goede.
De OR heeft overigens geen formele (wettelijke) status en zal dus enkel adviezen kunnen uitbrengen. Vanuit de OR zijn echter ouders tevens lid van de MR en / of GMR. Doordat die MR- en GMR leden de ouderraad als klankbord benutten is er toch (indirect) beïnvloeding mogelijk, en dat is een zeer positieve zaak. Gelukkig is er een goed contact op het Blariacumcollege tussen de schoolleiding en de OR. Er wordt op een positief kritische wijze overlegd. Regelmatig nodigen wij iemand van de schoolleiding of een docent uit op een OR vergaderavond om ons uitvoerig te informeren over een specifiek onderwerp. Mochten er bij u aandachtspunten of vragen zijn, neem dan gerust contact op.

3 Invulling van de OR-taken
De ouderraad vergadert circa 5 maal per schooljaar, daarbij zijn altijd enkele schoolafgevaardigden aanwezig. Regelmatig komt er een gastspreker om een actueel onderwerp toe te lichten. We zijn present op open dagen en tijdens de diploma-uitreiking. Tevens organiseren we voor u jaarlijks een thema-avond.