BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Noord-Limburg

In Noord-Limburg zijn alle scholen in het voortgezet onderwijs, zowel regulier als speciaal voortgezet onderwijs aangesloten bij het samenwerkingsverband Noord-Limburg. Dit samenwerkingsverband is een boven-bestuurlijk verband waarin de besturen van alle scholen in onze regio zitting hebben. Net zo als iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent ook het samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de ondersteuningsplanraad (de OPR).

School darrow Medezeggenschapsraad (MR)
Schoolbestuur (met meerdere scholen) darrow medezeggenschapsraad (GMR)
Samenwerkingsverband darrow Ondersteuningsplanraad (OPR)


De leden van de ondersteuningsplanraad worden gekozen door de leden van de MR-en van de scholen. Ook als u niet in de MR van de school zit, kunt u zich kandidaat stellen voor de ondersteuningsplanraad. Voor Onderwijsgemeenschap Venlo waartoe het Blariacumcollege, College den Hulster en het Valuascollege behoren, heeft het personeel twee zetels en de ouders/leerlingen hebben samen ook twee zetels in de OPR. De OGVO wordt in totaal met 4 personen vertegenwoordigd in de OPR.
                                           
De taak van de OPR
De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan en daarop instemming te verlenen. Het ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor zorgen dat alle leerlingen - in het kader van passend onderwijs - het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het ondersteuningsplan beschrijft welk onderwijs en welke ondersteuning de scholen de  leerlingen aanbieden (de basisondersteuning), de manier waarop extra ondersteuning wordt toegewezen, wanneer leerlingen naar het speciaal voortgezet onderwijs kunnen, hoe het samenwerkingsverband de financiële middelen verdeeld over de scholen en welke speciale of extra onderwijsvoorzieningen er per school en gezamenlijk zijn. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders, leerlingen en personeelsleden. Iedere ouder, iedere leerling en ieder personeelslid van een school in de regio kan zich kandidaat stellen voor de ondersteuningsplanraad.
Een lid van de ondersteuningsplanraad:
1.    Praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs organiseert;
2.    Denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden;
3.    Bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waaraan uw school deelneemt en kunt deze kennis gebruiken binnen uw eigen school;
4.    Wordt gefaciliteerd in uw deelname aan de ondersteuningsplanraad;
5.    Leert betrokken en enthousiaste mensen kennen.


Profiel OPR–lid
De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van een school. Dat zijn o.a. het bijwonen van vergaderingen, meedenken en meepraten over het beleid en de onderwerpen die besproken worden en het belang van ouders/leerlingen/personeelsleden vertegenwoordigen. Het verschil tussen een MR van een school en de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot uw school en de abstractie van het onderwerp. De elementen van het ondersteuningsplan zijn niet direct herkenbaar op de eigen school. Indirect hebben deze echter wel veel invloed. Denk aan het vaststellen van de basisondersteuning, de financiële middelen maar ook aan de scholing van personeel en de mogelijkheid om extra handen of speciale kennis en expertise in de klas in te zetten. Wat het ondersteuningsplan  beschrijft en waarover de ondersteuningsplanraad spreekt, kan ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met onderwijs en/of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een pré. Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kennis op te bouwen of hierbij advies te vragen. Misschien is overleg met de achterban (ouders, leerlingen en personeelsleden) nodig. Wat vinden zij belangrijk, waar liggen de knelpunten, waar zijn goede initiatieven? De achterban zal altijd goed moeten worden geïnformeerd. De ondersteuningsplanraad en de OPR-leden worden door het samenwerkingsverband voldoende gefaciliteerd om hun taak op een zorgvuldige en serieuze manier uit te voeren.
Personeelsleden van de OGVO kunnen voor meer informatie dhr. M. Korsten, voorzitter van de voorlopige OPR ().
Ouders/leerlingen kunnen informatie inwinnen bij dhr. C. Hesselink, namens de geleding ouders/leerlingen lid van de voorlopige OPR ().