BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

De vertegenwoordigers van de OGVO in de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Noord-Limburg stellen zich voor.

De vertegenwoordigers van de OGVO in de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Noord-Limburg stellen zich voor.

Per 1 augustus 2014 wordt op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De OGVO-scholen vallen alle drie onder het samenwerkingsverband Noord-Limburg. In dit samenwerkingsverband werken alle reguliere en speciale scholen (cluster 3 en 4) van het voortgezet onderwijs samen om te zorgen dat alle leerlingen in de regio Noord-Limburg het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het ‘ondersteuningsplan’ hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. In het ondersteuningsplan staan afspraken over:
• welke begeleiding iedere reguliere school biedt;
• welke kinderen naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan;
• hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;
• wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn;
• hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders en/of leerlingen en personeelsleden.

Dit zijn namens de OGVO op de foto van links naar rechts:

Joris Hesselink, College Den Hulster - leerling ()
Mariëtte Clevers-Claessens, Valuascollege - personeelslid ()
Nazan Schillings-Baas, Valuascollege -ouder ()
Mat Korsten, Blariacumcollege-personeelslid ()

De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). De ondersteuningsplanraad kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat de leden van de OPR feed-back krijgen van leerlingen, ouders en personeel. Informatie over Passend Onderwijs in Noord-Limburg is te vinden op:

http://www.passendonderwijsnoordlimburg.nl

Hier kunt u ook de schoolondersteuningsprofielen van iedere afzonderlijke school bekijken: http://vo.passendonderwijsnoordlimburg.nl/index.php/ondersteuningsplan/schoolondersteuningsprofielen