BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Sportklassen op het Blariacumcollege - Een winnende combinatie

Een Sportklas, wat is dat?

Veel scholieren beleven plezier aan sport en zij zetten zich daar vooral buiten schooltijd flink voor in. Wij bieden die groep leerlingen graag de gelegenheid zich op onze school naast de gewone lessen ook sportief te ontplooien.
De sportklas is bestemd voor kinderen met een redelijke bewegingsvaardigheid en een goede sportieve instelling, die graag willen sporten, die belangstelling hebben voor een breed scala aan sporten, die bereid zijn zich in te zetten, te verbeteren en te verdiepen in eigen leren en die zowel zelfstandig als in een team kunnen werken.

De sportklas is dus niet speciaal voor topsporters. Prestaties zijn wel van belang, maar wij vinden dat vaardigheden als samenwerken, hulpverlenen en organiseren en beoefenen van verschillende sportactiviteiten zeker zo belangrijk zijn.

In het  eerste  leerjaar van de sportklas krijgen de leerlingen 5  lesuren sport en bewegen per week waarvan 2 uur sportklas oftewel sportoriëntatie. Deze sportoriëntatie is altijd  ’s middags. Om dit te bewerkstelligen is er een intensief contact met een twintigtal verenigingen uit de buurt. Het tweede jaar zijn dat 6 uren waarvan 3 uur sportoriëntatie en in het derde leerjaar kan buiten de reguliere 2  uur lo nog een extra uur gekozen worden als voorbereiding op het examenvak BSM in de Tweede Fase.

Wat houdt het programma van de sportklassen in?

Het basisprogramma in de lessen lichamelijke opvoeding is gelijk aan dat van andere klassen. Maar daarnaast zijn er veel extra onderdelen, die bijvoorbeeld als clinic (met verenigingstrainers op locaties buiten de school) worden aangeboden. In het programma krijgen de volgende vaardigheden, die ook voor het goed functioneren in de samenleving van groot belang zijn, speciale aandacht:

 • samenwerken,
 • hulpverlenen,
 • accepteren van en omgaan met verschillen,
 • coachbaar zijn en leiding accepteren,
 • communiceren en overleggen,
 • leiding geven en organiseren.

Ook bezoeken we  sportwedstrijden van diverse clubs zoals, VVV, Bevo/lLoreal en BSW–Weert.
In maart is er een extra sportavond voor ouders en leerlingen bij Health&Racketclub. Ook assisteren onze leerlingen bij diverse sportdagen van hun eigen basisschool.

De clinics

Bij een clinic worden trainers/coaches van buiten school ingeschakeld om een bepaalde sport extra onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Doel van een clinic is het verder uitdiepen van reeds behandelde lesstof en kennis maken met minder bekende of op school moeilijk te beoefenen sporten. Deze clinics vinden op school plaats of op accommodaties van verenigingen (bijvoorbeeld tennis, handbal, paardrijden, atletiek, golf, flagfootball, ijshockey, snowboarden, rugby, pentjak-silat, mountainbike, basketball, judo, bee-kick, klimmen.

 
Naast het extra bewegen zet een sportklasleerling zich ook in voor de samenleving. We gaan bijvoorbeeld collecteren voor de gehandicaptensport en helpen mee bij het integratietoernooi van tafeltennisverenging Asterix. Ook assisteren leerlingen bij sportdagen op basisscholen

Hoe zijn de lesuren van de sportklas verdeeld?

De brugklas heeft in plaats van 3 lesuren, maar liefst 5 lesuren LO. Hier zal minimaal een blok van 2 lesuren geclusterd zijn op een middag voor de sportoriëntatie.
Inmiddels zijn er sportklassen op alle niveaus van Basis tot en met VWO in leerjaar 1 en 2. Bij het VMBO Theoretisch krijgt de sportklas een logisch vervolg in de vorm van LO2 en een Basis/Kader leerling kan kiezen voor de richting Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV).  Op 3 havo en 3 vwo kan men kiezen voor een extra uur (sportklas)  dat gekoppeld wordt aan de reguliere 2 uur en er een voorbereidingsjaar komt voor BSM als examenvak op  de Tweede Fase.


OVERZICHT: Doorlopende leerlijn Sport en Bewegen op het Blariacumcollege:

  havo VWO vmbo theoretisch vmbo basis/kader
 Leerjaar 1 Sportklas Sportklas Sportklas Sportklas
 Laarjaar 2 Sportklas Sportklas Sportklas Sportklas
 Leerjaar 3 Sportklas Sportklas LO 2 SDV
 Leerjaar 4

Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) LO 2 SDV
 Leerjaar 5 BSM BSM    
 Leerjaar 6   BSM    

 

Hoe kom je in de sportklas?
Iedere leerling van groep 8 van een basisschool kan zich aanmelden. Het is erg belangrijk dat leerlingen een redelijk niveau van bewegen hebben en vooral goed gemotiveerd zijn om kennis te maken met een groot scala aan bewegingsvaardigheden. Na de aanmelding worden leerlingen uitgenodigd om in april een middag naar het Blariacumcollege te komen om daar mee te doen aan een speciaal georganiseerde toelatingsactiviteit.
De docenten lichamelijke opvoeding beoordelen in onderling overleg of de leerling over voldoende basisvaardigheden en motivatie beschikt. Tevens ontvangt de leerling een intakeformulier dat ingevuld dient te worden door ouders, vereniging en/of (vak)leerkracht en de leerling zelf.


In de sportklas zijn de volgende zaken van belang:

 1. Sporten in sportkleding.
 2. Geen sieraden dragen tijdens het sporten.
 3. Laat waardevolle spullen thuis of in het kluisje op school.
 4. Geblesseerd? Niet meedoen, wel meehelpen.
 5. Men heeft geen 9 tot 5-mentaliteit.
 6. Sta open voor allerlei sporten.
 7. We helpen elkaar, we vertrouwen elkaar.
 8. We lachen elkaar niet uit, we respecteren elkaar

 

Kosten: €  100, = per leerling, deze dekken de externe activiteiten, waaronder bezoek aan sportcentra en sportevenementen.