BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

SDV

 • Lokatie: Seniorcollege
 • Waarnemen teamleider: Geebie van Waayenburg
 • E-mail: gvwaaijenburg@ogvo.nl

Deze opleidingsmogelijkheid bestaat sinds 2007 in het vmbo en uniek in Noord-Limburg:  Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) op het Blariacumcollege.

Het Blariacumcollege is in augustus 2007, naast de afdelingen Handel & Verkoop, Verzorging, Uiterlijke Verzorging en de ICT-leerroute, gestart met de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid. Deze opleiding bieden wij aan in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan de 3e en 4e klas van het vmbo.

De nieuwe SDV-opleiding heeft al bewezen een zeer aantrekkelijk programma te zijn. Op dit moment bieden zo’n 60 scholen de opleiding SDV aan. Scholen die de sectoren economie en/of zorg & welzijn in huis hebben, kunnen dit programma aanbieden.

De bindende factor in het programma SDV is de fysieke component die in al deze onderdelen aanwezig is.

Net als de overige vmbo afdelingen/programma`s bestaat het beroepsvoorbereidend deel SDV uit de verplichte vakken van het gemeenschappelijk deel: Nederlands, Wiskunde, Engels, lichamelijke opvoeding, Maatschappijleer I en CKV I. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg komen daar de vakken Economie of Biologie als sectorvak bij.

 

Waarom deze opleiding?

Op het Blariacumcollege neemt sport een belangrijke plaats in. In de onderbouw van het vmbo en de havo hebben we voor onze meest sportieve leerlingen ‘de sportklassen’.

Veel leerlingen willen van sport hun beroep maken als o.a. trainer, recreatieleider of sportmanager. SDV voorziet in die behoefte en zorgt voor een prima aansluiting op de vervolgopleidingen in het MBO. Zo kan de leerling direct doorstromen naar de opleiding Sport en Bewegen op een ROC (niveau 2/3/4). Bovendien is SDV uitermate geschikt als aanloop voor een opleiding bij het leger, beveiligingsorganisaties, de politie of de brandweer. Ook is een doorstroom naar opleidingen in de dienstverlening heel goed mogelijk, denk aan o.a. SPW, facilitaire dienstverlening, onderwijsassistent, maatschappelijk werk, reisleider, reisbureaumedewerker.

Competentiegericht

Kenmerkend is het competentiegerichte karakter van het programma SDV. Hiermee proberen we het vmbo-onderwijs te verbeteren, het moment van niveaubepaling uit te stellen en de kans op uitval in het mbo te verkleinen. Daarnaast sluit een competentiegericht programma naadloos aan bij vergelijkbare ontwikkelingen in het mbo en hbo.

Binnen SDV wordt een competentie gezien als een geïntegreerd geheel van motivatie, persoonlijke kwaliteiten, vaardigheid, en kennis waarmee iemand in staat is een opdracht in een beroepssituatie tot een goed einde te brengen. Een leerling is dus competent als hij een prestatie naar ieders tevredenheid heeft geklaard. Competenties, vaardigheden en kennis worden dan - in onderlinge samenhang - zichtbaar in het gedrag en handelen van de leerling.

Door leerlingen in een aantrekkelijke (beroeps)context opdrachten te laten uitvoeren kunnen leerlingen hun competenties ontwikkelen.

De context waarin leerlingen prestaties uitvoeren zijn uiteraard afkomstig uit (beroeps)situaties uit de beroepenvelden van sport, dienstverlening en veiligheid.

Prestaties

Leerlingen oefenen hun persoonlijke kwaliteiten aan de hand van ‘prestaties’. Prestaties zijn  uitdagende opdrachten die gerelateerd zijn aan de SDV beroepenvelden. Enkele voorbeelden van prestaties:

 • verzorg de catering voor de eindpresentatie;
 • maak het surveillancerooster voor de docenten op de afdeling;
 • maak huisregels voor de afdeling;
 • organiseer je eigen introductiekamp;
 • organiseer een ouderavond voor SDV;
 • ontwikkel een veiligheidsplan voor een voetbalwedstrijd;
 • organiseer een sportdag voor een basisschool.

Geleidelijk worden de prestaties en contexten complexer, zodat de leerlingen met een steeds hoger vaardigheids -, en kennisniveau worden geconfronteerd en zo competenties op een hoger niveau kunnen laten zien.

Wanneer wordt een leerling toegelaten?

Wanneer een leerling de opleiding SDV wilt gaan volgen, moet deze een overgangsbewijs hebben naar klas 3 VMBO basis- of kaderberoepsgerichte leerweg.

Wij zoeken leerlingen die aan de volgende beschrijving voldoen:

 • Durven les & leiding te geven en het leuk vinden om met groepen te werken.
 • In teamverband bereid zijn om een opdracht te organiseren en uit te voeren.
 • Hun kwaliteiten willen ontdekken en ontwikkelen.
 • Op zoek zijn naar uitdagingen en zichzelf op de proef kunnen stellen.
 • Bereid zijn om ook na schooltijd hun diensten te verlenen.
 • Weten dat SDV geen sportopleiding is, maar een brede opleiding waarbij organiseren en dienstverlenen centraal staat!

Profiel:

 • Hulpvaardig
 • Bereidwillig
 • Gemotiveerd
 • Sportief
 • Grensverleggend
 • Teamplayer die ook zelfstandig kan werken

De docent als leermeester en werkmeester

De docent speelt in het concept twee belangrijke rollen. Als leermeester van het leerproces tijdens het werken aan de ‘prestaties’ heeft de docent de rol van coach.

De Leermeester doet de voortgangsgesprekken en de eindgesprekken met de leerlingen. Tijdens deze gesprekken staat de reflectie op het leerproces van de individuele leerling centraal. Bij voorkeur is de leermeester verantwoordelijk voor de coaching van ongeveer acht leerlingen.

Naast  de ‘prestaties’ is de leerlijn een tweede hoofdelement. In de leerlijn staat overdracht van kennis en/of vaardigheden centraal. Dit kan een workshop, een training, een practicum, een vragenuur, simulatie of elke andere overdrachtsvorm zijn. Het aanbod in de leerlijn wordt verzorgd door ‘werkmeesters’. Dit zijn docenten met deskundigheid op het betreffende vakgebied, gastdocenten of leerlingen zelf.

Beoordeling en portfolio

De leerlingen moeten met hun werk en de manier waarop zij dat hebben gedaan zelf hun ontwikkelingen op de Ontwikkel- en leerlijnen ‘bewijzen’. De ontwikkeling van de leerling daarin, het feitelijke leerproces, is onderwerp van het voortgangs- en eindgesprek met de Leermeester. De Leermeester praat samen met de leerling en zijn groepsgenoten over de vorderingen en de daarvoor geleverde bewijzen. Deze gesprekken kunnen zowel een groepsgesprek als een individueel gesprek zijn. In dit gesprek stelt de leerling zelf zijn persoonlijke groei op de lijnen vast.

Tijdens de beoordeling is er een duidelijke scheiding tussen ‘proces’ en ‘product’. De vordering van de leerling wordt niet bepaald door een van tevoren vastgestelde toetsing, maar door de ‘bewijzen’ die de leerling overlegt. De leerling oordeelt dus zelf over het proces en krijgt van de opdrachtgever een beoordeling voor het product.

Leerlingen leggen hun vorderingen zelf vast in een portfolio; een  leerling-volg-jezelf-systeem. Samen met de uitgevoerde prestaties, de gevolgde presentaties en workshops komen deze gegevens - voorzien van bewijzen - in hun portfolio. Het portfolio is de basis van de voortgangsgesprekken met de Leermeester van de leerling.

Voor de overgang naar het mbo is het portfolio een cruciaal instrument, maar niet het enige.

Er wordt in het onderwijsprogramma geen vaste methode gebruikt. Wel wordt eigen materiaal en bestaand lesmateriaal uit mbo Sport en Bewegen, gezondheidskunde, veiligheid en dienstverlening als naslagwerk en hulpmateriaal gebruikt. Als een leerling een vaardigheid beheerst dan wordt deze afgevinkt. Een leerlijn kan de leerling daardoor in kortere of langere tijd afsluiten. Afhankelijk van de leervraag van de leerling kunnen nieuwe, individuele leerlijnen, worden afgesproken. Alle onderdelen van de leerlijn die de leerling voldoende heeft aangetoond komen uiteraard ook in het portfolio.

Kernteams

Zoals alle afdelingen binnen het vmbo van het Blariacumcollege worden de leerlingen van de afdeling SDV door een team docenten en onder leiding van een teamleider begeleid.

Het team is momenteel druk aan de slag contacten te leggen met de vervolgopleidingen, bedrijven en organisaties in de regio. Daarnaast wordt ook hard gewerkt aan het aanvullen van het onderwijsprogramma en het invullen van de organisatie van de afdeling. Zij worden hierbij begeleid door het APS en werken nauw samen met scholen die inmiddels gestart zijn met deze succesvolle afdeling.

Er zijn inmiddels twee klassen gestart met het SDV-programma.

Kosten

Aangezien de leerlingen van de afdeling SDV regelmatig “buiten de deur” aan activiteiten zullen deelnemen zullen er extra kosten gemaakt worden wat betreft “bedrijfskleding” en materialen. De extra kosten zullen ongeveer €90,- Bedragen.

Locatie

De afdeling SDV is gehuisvest op het verbouwde seniorcollege van het Blariacumcollege te Blerick. Daarnaast zal er tevens gebruik gemaakt worden van sportterreinen en sportaccommodaties in de omgeving.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Mw. G. van Waayenburg