BC logo plus w
BC logo plus w
scholenopdekaart
logo big climb 2019
phone 48   pin-b 48   logo big climb 2017

Campusleerlingenreglement

 pdf iconCampusleerlingenreglement downloaden

Blariacumcollege

Venlo

ZO DOEN WIJ HET!

Campusleerlingenreglement

2017 - 2018

 

Inleiding

Doel
Voor je ligt het campusleerlingenreglement van het Blariacumcollege


Het campusleerlingenreglement, waarin de regels zijn opgenomen die uitsluitend gelden voor de leerlingen van het Blariacumcollege, is gekoppeld aan het leerlingenstatuut van de Onderwijsgemeenschap Venlo e.o., dat geldt voor de drie campussen.
Wat is dat eigenlijk, zo’n campusleerlingenreglement? Het campusleerlingenreglement is voor elke campus een verplicht document dat i.s.m. het leerlingenstatuut de rechten en plichten van de leerlingen regelt. In feite gaat het echter over de manier waarop alle partijen op de campus, leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding met elkaar om moeten gaan. Wat kun je bijvoorbeeld doen als je vindt dat jouw docent veel te lang doet over het nakijken? Of als je vindt dat je onterecht uit de les bent verwijderd?
De regels hierover vind je zowel in het leerlingenstatuut als in het campusleerlingenreglement. Maar let op, er zijn nog meer plaatsen waar je schoolregels vindt, zoals in de schoolgids.


Uitgangspunten
Respect voor elkaar, respect voor de omgeving en respect voor jezelf bepalen onze normen en waarden bij het samenleven, dus ook op de campus We vertrouwen er op dat het campusleerlingenreglement zal bijdragen aan de goede sfeer in de klas en op de campus. Het is daarbij goed te beseffen dat de werkverhoudingen niet afhankelijk mogen zijn van een reglement of statuut. Vooral de manier waarop mensen in een campus naar elkaar kijken en met elkaar omgaan, bepaalt of er sprake is van een plezierige sfeer en een goed en veilig leer­- en werkklimaat. Om dat laatste te bereiken, wordt van iedereen een actieve en positieve bijdrage verwacht. Wil je de spelregels binnen een schoolgemeenschap laten leven, dan moet iedereen daaraan meewerken: personeel, leerlingen en ouders. Niet het hoofd omdraaien als er wat gebeurt of moet gebeuren. Vanuit onze normen en waarden staan wij voor waardering en respect, een positieve houding, maar zeker ook elkaar aanspreken op verkeerd gedrag.

Vragen en opmerkingen
Opmerkingen en vragen over de inhoud van het campusleerlingenreglement kun je kwijt bij de schoolleiding of de leerlingenraad, of via het algemene emailadres We willen je tot slot een heel fijne en succesvolle tijd bij ons toewensen. Leren doe je voor jezelf, dus maak er in je eigen belang het beste van. We zullen je daar graag bij helpen.

Campusdirectie
BlariacumcollegeInhoudsopgave
Inleiding

Inhoudsopgave
De vanzelfsprekendheden van campus Blariacumcollege

Hoofdstuk 1 Dagelijkse gang van zaken

Hoofdstuk 2 Algemene schoolregels Blariacumcollege

Hoofdstuk 3 Het onderwijs

Hoofdstuk 4 Strafmaatregelen


De vanzelfsprekendheden van campus Blariacumcollege

Op het Blariacumcollege is het normaal dat:
  • ­We respect hebben voor elkaar en elkaars eigendom.
  • ­Iedereen een bijdrage levert aan een veilige school.
  • ­Iedereen een bijdrage levert aan een schone school.
  • ­Iedereen een bijdrage levert aan de goede voortgang van de lessen.
  • ­Iedereen zich houdt aan de afspraken.
Zo werken we samen aan een prettige leeromgeving.


Hoofdstuk 1 Dagelijkse gang van zaken


Artikel 1 Aanwezigheid lessen  

  1.1 Waar in dit artikel "ouders" staat ,moet wanneer de leerling achttien jaar of ouder is, "leerling" worden gelezen.
  1.2 Leerlingen zijn verplicht het onderwijs volgens het voor hen geldende rooster te volgen, tenzij er een andere regeling is getroffen.
  1.3 Regelingen in verband met ziekte, verlof en te laat komen worden beschreven in een bijlage per team

Artikel 2 Lesuitval

De leerlingen hebben recht op een onderwijsaanbod dat in duur voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 3 Lesvervangende en niet-lesgebonden activiteiten

Zie schoolgids en www.blariacum.nl

Artikel 4 Klankbordgroepen

Zie www.blariacum.nl

Hoofdstuk 2 Algemene schoolregels Blariacumcollege

Artikel 5 Hoe te handelen

  5.1 Leerlingpasje
    Leerlingen hebben altijd hun schoolpasje bij zich en tonen dit op verzoek.
  5.2 Ziekmelding
    Bij ziekte voor aanvang van de lessen bellen ouders/verzorgers tussen 07.45 uur en
08.30 uur naar school. Bij ziekte tijdens schooltijd wordt met betrekking tot onderbouw­leerlingen naar ouders/verzorgers gebeld en bepaald of de leerling zelfstandig naar huis kan. Op de bovenbouw gebeurt dit in overleg met de betrokken leerling. Na thuiskomst van de leerling wordt naar school gebeld voor een ‘thuismelding’. Op het moment dat de leerling weer beter is, meldt hij/zij zich bij de front­office beter met de communicatiekaart, ondertekend door de ouders.
  5.3 Te laat komen
    De leerling die te laat in de les komt meldt zich bij de front­office en gaat met het ontvangen briefje naar de les.
  5.4 Kleding
    Jassen, mutsen en petten horen in de garderobe of in de kluisjes. Iedereen draagt correcte (niet­aanstootgevende) kleding.
  5.5 Fietsen, brommers, scooters
    Deze worden gestald op de daartoe aangewezen plaatsen.
  5.6 Verblijfplaatsen en -tijden
    Voorafgaand aan de lessen en tijdens de pauzes bevinden de leerlingen zich in het restaurant, het atrium of buiten het gebouw op het schoolterrein. Dit zijn ook de enige drie plaatsen waar je mag eten, drinken en snoepen. Leerlingen van het juniorcollege zijn tijdens schooltijden op het schoolterrein of in de schoolgebouwen. Leerlingen verlaten uiterlijk een half uur na hun laatste schoolactiviteit het schoolterrein.
  5.7 Multimedia
    Fotograferen, geluid opnemen, filmen, telefoneren is zonder toestemming verboden.
  5.8 Roken, drugs, alcohol, gokken
    De school is voor leerlingen rookvrij en alcoholvrij.
Niet toegestaan zijn: drugsgebruik, alcoholgebruik en gokken en/of spelen met inzet.
  5.9 Diefstal, vernieling etc.
    Bij diefstal, vernielingen, verbaal en fysiek geweld wordt de politie gewaarschuwd en kan aangifte worden gedaan. Eventuele schade wordt verhaald op de ouders/verzorgers. Het convenant “veilige school” is hier van toepassing.
  5.10 Eigen regelruimte voor teams
    Grote lijn van denken: teamspecifieke aanpak waar mogelijk, om recht te doen aan eigenheid en verscheidenheid van leerlingen. Teamspecifieke regels en afspraken mogen niet strijdig zijn met de vanzelfsprekendheden en algemene schoolregels. Binnen dit kader hebben teams eigen regelruimte. Om afstemming te bereiken wordt op locatieniveau overlegd nadat de teams hebben geconcretiseerd op teamniveau.


Hoofdstuk 3 Het onderwijs


Artikel 6 Toelating

  6.1 Het College van Bestuur stelt op voorstel van de schoolleiding en met inachtneming van hetgeen daarover is vastgesteld in het medezeggenschapsreglement de criteria vast op grond waarvan een aspirant­leerling tot de school kan worden toegelaten. De schoolleiding draagt zorg voor voldoende informatie hierover aan de aspirant­leerling en zijn ouders.
  6.2 Indien een aspirant­leerling niet wordt toegelaten, deelt het College van Bestuur dit besluit onder opgave van redenen schriftelijk aan de betreffende aspirant­leerling en aan diens ouders mee. Daarbij dient het College van Bestuur te wijzen op de inhoud van art. 6.4 en 6.5.
  6.3 Indien een aspirant­leerling niet of voorwaardelijk wordt toegelaten op grond van de wettelijke criteria, deelt het College van Bestuur dit besluit onder opgave van redenen schriftelijk aan de betreffende aspirant­leerling en aan diens ouders mee.
  6.4 Binnen dertig dagen na dagtekening van de in art. 6.2 bedoelde mededeling kan door de aspirant­leerling en zijn ouders aan het College van Bestuur schriftelijk om herziening van het besluit worden verzocht.
  6.5 Het College van Bestuur neemt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek om herziening een beslissing, al dan niet na het horen van deskundigen. Het college van Bestuur kan zich over het herzieningsverzoek eerst uitspreken nadat de aspirant­leerlingen - ­indien deze minderjarig is ook zijn ouders - ­zijn gehoord en deze inzage hebben gehad in alle ter zake uitgebrachte adviezen en rapporten.
  6.6 De school heeft het recht een leerling die een diploma heeft behaald en de opleiding aan de school wenst voort te zetten, niet of voorwaardelijk toe te laten.


Artikel 7 Bevordering

Zie: www.blariacum.nl

Artikel 8 Inhoud van het onderwijs

Zie: www.blariacum.nl

Artikel 9 Huiswerk

  9.1 Leerlingen mogen slechts in redelijke mate worden belast met huiswerk. De redelijkheid moet zowel door leerlingen als personeel worden bewaakt.
  9.2 De leerling die om enige reden het huiswerk niet heeft gemaakt, meldt dit ­- met een schriftelijke verklaring van de ouders - ­bij de docent.
  9.3 Een leraar kan een leerling die zonder geldige reden het huiswerk niet heeft gemaakt, een redelijke straf opleggen.
  9.4 De leerling kan bezwaar tegen de opgelegde straf uiten bij de docent en wanneer dit niet leidt tot een bevredigend resultaat bij de teamleider.
  9.5 Leerlingen hebben recht op een aantal malen huiswerkvrij per schooljaar. De data worden in samenspraak met de leerlingenraad vastgesteld.
  9.6 Teamspecifieke huiswerkregels mogen niet strijdig zijn met de vanzelfsprekendheden en algemene schoolregels. Binnen dit kader hebben teams eigen regelruimte.

Artikel 10 Toetsing en beoordeling

Algemeen
  10.1 Op alle leerlingen die onder de examendiscipline vallen is het examenreglement van het betreffende schooltype van toepassing.
Toetsvormen en frequentie
  10.2 De specifieke regeling van toetsing is voor de tweede fase en de bovenbouw van het vmbo uitgewerkt in het PTA (zie www.blariacum.nl). Voor de onderbouw geldt dat er maximaal 2 proefwerken per dag en maximaal 5 proefwerken per week gepland mogen worden. De proefwerkweken zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.
Fraude
  10.3.1 De sancties op fraude moeten tevoren duidelijk zijn.
  10.3.2 Bij de bestraffing van fraude dient redelijkheid te worden betracht.
  10.3.3 Wanneer de leerling(e) zich niet met de straf op fraude kan verenigen tekent hij/zij bezwaar aan bij de betrokken docent. In geval geen oplossing volgt, vervoegt de leerling zich bij de schoolleiding en kan zo nodig nog in beroep bij de klachtencommissie.
Beoordeling van de toetsing
  10.4.1 Proefwerk dient 1 week van tevoren te worden opgegeven.
  10.4.2 Proefwerken dienen binnen 10 lesdagen gecorrigeerd te zijn.
  10.4.3 Het laagste cijfer dat behaald kan worden is een 1, het hoogste cijfer een 10.
  10,4,4 Beoordelingen als onvoldoende, voldoende en goed mogen alleen in een rapportcijfer worden betrokken indien dit in het PTA of anderszins geregeld is.
  10,4,5 Een leerling heeft recht op alle relevante informatie die geleid heeft tot de beoordeling.
  10.4.6 Wanneer een leerling aanwijsbare onjuistheden of onregelmatigheden constateert in een beoordeling dient eerst de betrokken docent te worden aangesproken en dient samen te worden gestreefd naar een oplossing.
  10.4.7 In geval geen oplossing volgt, wenden zij zich tot de teamleider.
  10.5.8 Alleen wanneer geen oplossing mogelijk blijkt, dient of de leerling(e) of de docent of beiden de klachtencommissie schriftelijk op de hoogte te stellen over het conflict aangaande een beoordeling. Dit dient schriftelijk te gebeuren en wel binnen 5 werkdagen na constatering van de (vermeende) fout. De klachtencommissie heeft altijd het laatste woord.
  10.4.9 De planning en beoordeling van de toetsen in de Tweede Fase en de bovenbouw van het vmbo worden geregeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting en het bijbehorende protocol (zie: www.blariacum.nl).


Hoofdstuk 4 Strafmaatregelen

Artikel 11 Straffen

  11.1 Leerlingen volgen de aanwijzingen van de medewerkers. Indien zij dit niet doen, kan de betrokken medewerker een redelijke straf opleggen.
  11.2 Meent de leerling ten onrechte of onredelijk zwaar te zijn gestraft, dan kan hij zich wenden tot de teamleider, die in overleg met de strafoplegger uiteindelijk beslist.
  11.3 Ingeval van strafrechtelijke feiten voorziet het convenant "Veiligheid in en om school".


Artikel 12 Schorsing

  12.1 De schoolleiding kan namens het bevoegd gezag een leerling met opgave van redenen voor een periode van ten hoogste een week schorsen.
  12.2 Het besluit tot schorsing wordt aan de leerling medegedeeld. De ouders worden schriftelijk van de schorsing op de hoogte gesteld.
  12.3 ndien ouders en leerling het niet eens zijn met de opgelegde schorsing kunnen zij daartegen in beroep gaan bij de klachtencommissie.


Artikel 13 Overplaatsing en verwijdering

  13.1 De schoolleiding kan namens het bevoegd gezag besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling, nadat deze en, indien deze minderjarig is, ook zijn ouders, in de gelegenheid is/zijn gesteld hierover te worden gehoord. Een onvoorwaardelijk toegelaten leerling wordt niet op grond van onvoldoende vorderingen in de loop van een schooljaar verwijderd.
  13.2 Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt volgens de wettelijke procedure. Hangende het onderzoek kan de betreffende leerling worden geschorst.
  13.3 De schoolleiding stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.
  13.4 Indien een leerling (partieel) leerplichtig is, wordt ook de consulent leerplichtzaken van de gemeente van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen in kennis gesteld.
  13.5 Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de betrokkene en, indien deze minderjarig is, ook aan de ouders van de betrokkene medegedeeld.
  13.6 Binnen dertig dagen kan door de leerling en, indien deze minderjarig is, ook door de ouders, aan het bestuur schriftelijk om herziening van het besluit worden verzocht.
  13.7.1 De schoolleiding kan de betreffende leerling gedurende de handeling van het verzoek om herziening van een besluit tot definitieve verwijdering de toegang tot de school ontzeggen.
  13.7.2 Indien het een leerplichtige leerling betreft, kan definitieve verwijdering niet geschieden dan nadat de leerling elders is toegelaten of nadat hij van de leerplicht is vrijgesteld.