Gezonde school

Het Blariacumcollege besteedt veel aandacht aan een goed leer- en leefklimaat voor de leerlingen en haar medewerkers. Ons beleid is erop gericht om het gedrag van leerlingen onder elkaar en hun onderlinge verhoudingen in positieve zin te beïnvloeden. We brengen, onder andere met behulp van meetinstrumenten zoals LED-enquêtes, tevredenheidsonderzoeken en incidentenregistratie op structurele wijze in kaart hoe het leefklimaat zich binnen de school ontwikkelt.

Het Blariacumcollege is een sportactieve school met een doorlopende leerlijn sport en bewegen. Naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding biedt het Blariacumcollege in de onderbouw sportklassen en in de bovenbouw LO2 en BSM als examenvak. In een tijd van bewegingsarmoede neemt het belang van voldoende bewegen steeds meer toe. Het stimuleren van een actieve leefstijl draagt bij aan het bevorderen van gezonde leerlingen. Naast het vergroten van de bewegingsvaardigheid bieden we de leerling een gevarieerd beweegaanbod waarbij iedere leerling deel kan nemen op zijn eigen niveau. Gedurende de schoolloopbaan ontwikkelt de leerling zijn eigen ‘beweeg-identiteit’. Weten wie je bent als beweger, wat je leuk vindt, wat je kunt, wat je nog wilt ontwikkelen en wat er te doen is in de wereld van bewegen en sport. Om met elkaar te bewegen is het nodig dat leerlingen zelfstandig beweegactiviteiten op gang brengen en houden. Het vervullen van verschillende taken en rollen is daarbij in de les lichamelijke opvoeding van groot belang. Daarnaast worden leerlingen gestimuleerd om samen met medewerkers deel te nemen aan sportactiviteiten georganiseerd in en rondom de school/gemeente Venlo.

Een gezonde voeding staat centraal op het Blariacumcollege. We besteden hier aandacht aan in verschillende lessen en ons kantineaanbod voldoet aan de criteria van het voedingscentrum ‘De Gezonde Kantine’. In het voorjaar van 2019 zal Blariacumcollege haar moestuin openen. De moestuin kan gerealiseerd worden door een aangevraagde subsidie
van Jong Leren Eten vanuit het ministerie van Economische Zaken.

Het Blariacumcollege ontwikkelt op dit moment het dynamisch schoolplein. Een schoolomgeving die uitdaagt om bewegen en leren te combineren en leren te verplaatsen van binnen naar buiten.

Het Blariacumcollege is verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor alle leerlingen en medewerkers. Het Blariacumcollege heeft een respectcoördinator. De respectcoördinator is een vast aanspreekpunt voor ouders en leerlingen, coördineert het anti-pestbeleid en is verantwoordelijk voor het anti-pestprotocol. In dit protocol is specifieke aandacht voor cyberpesten, daarnaast is beschreven welke preventieve maatregelen en activiteiten wij inzetten om pesten tegen te gaan. Op deze manier zorgt het Blariacumcollege voor een sociaal veilig schoolklimaat.

Een veilig schoolklimaat wordt ook geborgd door de sfeerkeepers. De sfeerkeeper is een professional die de goede verhoudingen tussen personen en/of partijen borgt door middel van het creëren en in stand houden van onderlinge verbindingen. De sfeerkeeper levert preventief een positieve bijdrage aan de leefbaarheid en de sociale veiligheid in het Blariacumcollege. De essentie van de sfeerkeeper is dat hij een brugfunctie vervult tussen onze leerlingen en de verschillende doelgroepen en subculturen in de omgeving: school- en leefgemeenschappen en de wijk & buurt.
Binnen het Blariacumcollege worden leerlingen in de vorm het Leertraject Junior Assistent Sfeerkeeper (J.A.S.) opgeleid en ingezet om de sociale veiligheid en leefbaarheid in de school en leefomgeving te verbeteren. De opzet en duur van het Leertraject is gedurende het schooljaar flexibel ingebed als een naschools leertraject of binnen het reguliere onderwijs gekoppeld aan bestaande lesprogramma’s. De J.A.S. loopt stage tijdens schoolpauzes, voor en na schooltijd in de wijk, school- en lokale evenementen en buurtactiviteiten.