bc logo web2015 w ssn
bc logo web2015 w ssn

excellente school 2015 2017logo big climb 2017

excellente school 2015 2017
scholenopdekaart
logo big climb 2017
phone 48   pin-b 48

Het Ondersteuningsplein

 Hoe kunnen we ondersteunen als het even niet lukt?

Wat wilt u het liefst wanneer het om de school van uw kind gaat?
Waarschijnlijk dat uw zoon of dochter via de eerste klas zonder problemen doorstroomt naar de examenklas en daar zijn of haar diploma haalt. Dat hij/zij in de tussenliggende tijd de nodige kennis opdoet en dat hij/zij op een goede manier leert leren. Dat er een vervolgopleiding naar wens wordt gekozen en het liefst op een zodanige manier dat er óók nog plezier is met klasgenoten en zelfs met (en om) leraren.
Toch kan het gebeuren dat er in de tijd op het Blariacumcollege een periode is, waarin het niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Het kan zijn, dat uw zoon of dochter met een probleem zit. Misschien zit de leerling “gewoon” een tijdje niet lekker in zijn vel; misschien wordt hij of zij gepest; misschien is er in de thuissituatie iets waar de leerling mee zit; misschien ….. vul maar in!  Het is dan goed om te weten, dat er in zo’n geval extra steun, extra ondersteuning mogelijk is...!

Hoe kan uw zoon of dochter een beroep doen op extra ondersteuning?

Binnen het Blariacumcollege is de mentor het eerste aanspreekpunt. De leerling kan met de mentor zijn problemen bespreken. Hij/zij zal in veel gevallen al kunnen helpen. Kunnen ze samen geen goede oplossing vinden, dan zijn er nog andere mensen op het Blariacumcollege die extra ondersteuning kunnen bieden. Op Het Plein werken verschillende ondersteuningsmedewerkers, met elk een eigen kwaliteit. Zij zijn altijd bereid om te helpen of door te verwijzen.

Hoe ziet die extra ondersteuning eruit?

Extra ondersteuning kan bestaan uit gesprekken met uw zoon of dochter, uit trainingen om vaardigheden te versterken (denk hierbij aan faalangstreductie training, sociale vaardigheden training, weerbaarheidstraining) of uit ondersteuning van de mentor om samen te werken aan een oplossing voor het probleem. Tevens biedt het ondersteuningsteam de mogelijkheid voor SPOP. Dit is een intensieve begeleiding waarbij zowel de mentor, het ondersteuningsteam en ouders actief betrokken worden om de leerling zo goed mogelijk te helpen. Ook zijn er op Het Plein orthopedagogen van BCO (Begeleiding Centrum Onderwijs en Onderwijsadvies) werkzaam. Deze orthopedagogen helpen mee om hulpvragen in kaart te brengen en te zoeken naar een oplossing.

Speciaal Passend Onderwijs Project (SPOP)

SPOP is een project voor leerlingen die structurele begeleiding nodig hebben, als het gaat om plannen, veiligheid bieden of het vóór-structureren van de dag. Dit gebeurt doorgaans vóór schooltijd. SPOP biedt tevens de mogelijkheid om tussentijds op het ondersteuningsplein extra begeleiding te krijgen. SPOP wordt ingezet na bespreking in het School Ondersteunings Team. Ouders worden actief betrokken bij deze vorm van begeleiding, zijn kunnen via Magister de voortgang volgen.

Dyslexiebegeleiding

Dyslexie mag een succesvolle schoolloopbaan op het Blariacumcollege niet in de weg staan. De school doet er dan ook alles aan om, binnen haar mogelijkheden, de dyslectische leerling zoveel mogelijk te ondersteunen. In de brugklas is er een begeleiding voor alle dyslectische leerlingen. Vanaf het tweede leerjaar is dit enkel nog op aanvraag.

Remedial teaching (RT)

Tijdens de eerste weken van het schooljaar worden alle brugklassers getest op het gebied van spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenvaardigheden. Zo kunnen problemen in een vroeg stadium gesignaleerd worden en kan er snel hulp worden geboden met remediërende programma’s en materialen.

Individuele begeleiding

Sommige leerlingen zijn gebaat bij een individueel traject. Deze trajecten worden uitgezet via het School Ondersteunings Team. Een individueel traject is altijd op maat. Voorbeelden van individuele begeleiding zijn; het welbevinden van een leerling vergroten, leren ‘leren’ (plannen, leerstrategieën aanleren), leren reflecteren, motiveren of een luisterend oor bieden.

Het School Ondersteunings Team.

Elke week zijn er 2 overlegmomenten van het School Ondersteunings Team, afgekort: S.O.T.
Hiervan is één keer per week een bijeenkomst voor het juniorcollege en één keer per week voor het seniorcollege. Tijdens deze momenten gaan we op zoek naar een passende oplossing voor de hulpvraag die op tafel ligt. Aan tafel zitten de mentor/coördinator, medewerker(s) van het ondersteuningsplein, een medewerker van het BCO en een gezinscoach. Op deze manier zijn verschillende personen direct bij het probleem betrokken. Daarnaast kunnen er interne medewerkers worden ingeschakeld om te helpen of er wordt doorverwezen naar instanties die buiten de school liggen. Bespreken in het SOT is alleen mogelijk wanneer ouders hier toestemming voor hebben gegeven.

Zoals u ziet zijn er binnen en buiten het Blariacumcollege nogal wat personen die kunnen helpen indien uw zoon of dochter extra hulp nodig heeft! Aarzel niet om er gebruik van te maken, jaarlijks worden er tientallen leerlingen geholpen! Bijna altijd kunnen die daarna weer met plezier verder op weg naar de eindstreep!

Medewerkers het Ondersteuningsplein

Mevr. Schambergen Teamleider, coördinator leerlingenondersteuning bovenbouw
Mevr. Bosman Coördinator  leerlingenondersteuning onderbouw
Mevr. Broeseliske School maatschappelijk werkende
Mevr. Hermans Vervangend coördinator leerlingenondersteuning onderbouw
Mevr. Verheijen Remedial teaching en dyslexie
Mevr. Janssen Pleinklas en SPOP-begeleiding
Dhr. van Heel Embedded ambulant begeleider
Mevr. van Heur Orthopedagoge BCO (juniorcollege)
Mevr. Laudy Orthopedagoge BCO (seniorcollege)

Daarnaast zijn er verschillende stagiaires werkzaam op het ondersteuningsplein. Zij volgen onder andere de HBO-studies Pedagogiek en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Het derde leerjaar van deze opleidingen staat in het teken van praktijkwerk. Zij zullen daarom het hele schooljaar actief zijn op het ondersteuningsplein.

VRAGEN?

Indien u, of uw kind, een zorgvraag heeft, kunt u altijd contact opnemen met het ondersteuningsplein via T (077) 359 0200 of E .

We zullen uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden.